ជ្រើសរើសគ្រឿងសម្អាងមួយខាងក្រោមនេះ នឹងដឹងថា តើអ្វីដែលធ្វើបាបចិត្តអ្នករាល់ថ្ងៃនេះ ហើយអ្វីដែលអ្នកគួរតែទម្លាក់វាចោល!

១. ជ្រើសយកគ្រឿងសម្អាងទីA បើអ្នកជ្រើសយករូបទី១ នោះមានន័យថា អ្នកជាមនុស្សលិចលង់ក្នុងអតីតកាលខ្លាំង...

ជ្រើសរើសរូបមួយ ក្នុងចំណោមយាយម៉ាប់ទាំង ៤ ថាអ្នកណាមានជាងគេ នោះនឹងបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សបែបណា នៅពេលដែលអ្នកខឹងម្ដងៗ

ក្នុងចំណោមរូបទាំង៤នេះ រូបណាមួយដែលអ្នកគិតថា ជាអ្នកមានជាងគេ នោះបញ្ជាក់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នក ជាមនុស្សប្រភេទណា...

ប្រភេទឈាម បញ្ជាក់ពីអត្តចរិត និងដំណើរជីវិតអ្នកបែបណាខ្លះ?

១ . ឈាមប្រភេទ A អ្នកជាមនុស្សដែលពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់...

ជ្រើសយករូបព្រះមួយអង្គដែលអ្នកពេញចិត្ត ដើម្បីទស្សទាយពីអត្តចរិតរបស់អ្នក ជាមនុស្សបែបណា?

១. ព្រះពុទ្ធលេខ ១ បើអ្នកជ្រើសរើសយករូបព្រទី១ នោះបញ្ជាក់ថា...

តើអ្នកគិតថា រូបមួយណាចាស់ជាងគេ នោះនឹងបញ្ជាក់ ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នក

១. ជ្រើសរើសរូបភាពទី១ រូបរាងខាងក្រៅរបស់អ្នក អ្នកជាមនុស្សងាយសើច ងាយញញឹម...

ជ្រើសរើសឪឡឹកណាមួយ នឹងបញ្ជាក់ពីអត្តចរិតពិតរបស់អ្នក

១. ជ្រើសរើសរូបភាពទី១ បើអ្នកជ្រើសរើសរូបភាពទី១ នោះមានន័យថា អ្នកជាមនុស្សឆ្លាតវៃ...

ពិតជាឆុតណាស់!! មើល “ម្រាមជើង” ដឹងពីសមត្ថភាព! តោះសាកចុចមើលៗតើត្រូវអត់!

ជ្រើសរើសមើលថាទម្រង់ជើងមួយដែលត្រូវនឹងជើងរបស់អ្នក ដើម្បីដឹងថា តើទម្រង់នៃជើងរបស់អ្នកអាចប្រាប់ពីចរិតអ្នកហើយត្រឹមត្រូវឬអត់? តោះ!...

Loading...